Castellà per a Estrangers

Imprimeix

CASTELLÀ PER A ESTRANGERS 1

Aquest curs s’adreça a persones que amb varietats lingüístiques i culturals diferents, alfabetitzades però que comencen a iniciar-se en la llengua espanyola. L’objectiu fonamental en aquest nivell és que els alumnes puguin, mitjançant l’aprenentatge de la llengua espanyola, orientar-se i evolucionar positivament cap a la integració en la societat en la que es troben.

Durant tot el curs es dota als alumnes dels recursos comunicatius necessaris per que es desenvolupin en situacions senzilles de la vida quotidiana, intercanviïn informació bàsica i puguin comprendre textos orals i escrits breus i elementals. És a dir, capacitar-los per a que puguin relacionar-se a l’àmbit públic i laboral de manera eficient.

 

CASTELLÀ PER A ESTRANGERS 2

Els destinataris d’aquest segon nivell, són persones que ja tenen unes competències lingüístiques mínimes que els permeten expressar-se de forma prou clara en llengua castellana.

L’objectiu fonamental que al que es pretén arribar en aquest curs es relaciona amb que els alumnes utilitzar el castellà com a instrument que els hi permeti comprendre i integrar-se en la realitat que els envolta, mitjançant la lectura de premsa i la participació en diversos actes socials i culturals com ara festes populars, conferències, exposicions.....

 

CASTELLÀ PER A ESTRANGERS 3

Aquest nivell 3, va destinat a persones que ja disposen  d’unes competències lingüístiques prou acurades a l’hora d’expressar-se en llengua castellana. És a dir, són alumnes que ja son capaços d’explicar fets en passat, present i futur, i que comprenen globalment informació de textos orals en situacions de comunicació reals com ara informació detallada sobre temes de caràcter general, converses telefòniques quotidianes, les idees generals d’una exposició oral i les emeses pels mitjans de comunicació.

Durant tot el curs escolar es treballa per tal que els alumnes siguin capaços d’expressar-se oralment en diferents situacions de comunicació com ara la participació en una conversa, l’expressió i el raonament de les pròpies opinions sobre un tema de conversació, la narració d’ accions i esdeveniments del passat, pressent i futur i utilització correcta de les estratègies de comunicació de forma eficaç, adequada i sempre amb un cert nivell d'autonomia i correcció.