CEPA Pitiüses - L'escola de persones adultes d'Eivissa i Formentera

Title
Català

Català

 

A la nostra escola oferim cursos dels següents nivells de llengua catalana segons el marc de referència europeo:

 

A2

L’alumne ha de comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació, etc.). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

 

B1

L’alumne ha de comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

 

B2

L’alumne ha de comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

 

 

Horaris de la seu d'Eivissa

Horaris de la seu de Formentera