CEPA Pitiüses - L'escola de persones adultes d'Eivissa i Formentera

Title
Ensenyaments Inicials

Ensenyaments Inicials

 

Aquestos ensenyaments s'estructuren en tres diferents nivells:

 

NIVELL 1 

Acollida: Aquest subnivell va adreçat a gent nouvinguda, alfabetitzada i no alfabetitzada, que té una competència oral molt limitada i que necessita familiaritzar-se amb la llengua castellana. En aquest curs, es potencia sobretot, l’expressió oral i el vocabulari.

Alfabetització: Aquest curs es dirigeix a persones que no han estat alfabetitzades. L’aprenentatge de la lecto-escriptura es porta a terme en llengua castellana o catalana i a més, es treballen les operacions bàsiques matemàtiques: suma, resta i multiplicació.

Neolectors: Aquest curs es dirigeix a persones que ja són capaces de llegir, produir paraules, petites frases i que tenen les operacions bàsiques matemàtiques (suma, resta i multiplicació) assolides. En aquest subnivell ja es treballa a partir de blocs temàtics: castellà, català, matemàtiques i coneixement del medi.

 

NIVELL 2

Aquest nivell és una consolidació dels blocs temàtics que s’inicien al curs de neolectors.

 

NIVELL 3

L’alumnat en aquest nivell es prepara per a l’entrada a la secundària. Es treballa a partir de tres blocs temàtics: el cientificotecnològic, on es donen les assignatures de matemàtiques i ciències naturals, el bloc de comunicació, on les assignatures treballades són castellà, català i anglès; i el bloc de ciències socials.

 

Horaris de la seu d'Eivissa

Horaris de la seu de Santa Eulària

Horaris de la seu de Formentera